Diagnostyka i serwis maszyn elektrycznych wirujących i transformatorów

Rozwój technologii, nieustannie rosnące wymagania dotyczące wydajności, a także potrzeba redukcji kosztów, sprawiły, iż odpowiednia eksploatacja i diagnostyka maszyn stanowią główny element zarówno w przemyśle, jak i energetyce.

Coraz większa złożoność współczesnych maszyn, intensywność produkcji i praca w trybie „24 h na dobę” wymuszają na naszych aktualnych i potencjalnych Kontrahentach potrzebę ciągłego monitorowania i utrzymywania sprawności parku maszynowego.

Dlatego też, aby ich kompleksowo wesprzeć w procesie zapobiegania wszelkim awariom, a w razie potrzeby przeprowadzić prace serwisowo-remontowe w ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. oferujemy szeroki zakres usług w obszarze remontów i diagnostyki maszyn elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn elektrycznych wirujących i transformatorów olejowych oraz suchych.

Specjalizujemy się w usługach diagnostyczno – serwisowych:

 • maszyn elektrycznych wirujących SN i NN,
 • transformatorów SN.

W ramach usług diagnostycznych stanowiących podstawę planowania i przeprowadzania remontów oferujemy: 

 • kompleksową diagnostyka elektryczną,
 • kompleksową diagnostyka wibroakustyczną,
 • kompleksową diagnostykę mechaniczną.

W obrębie diagnostyki elektrycznej dla maszyn elektrycznych wirujących przeprowadzamy:

 • pomiar rezystancji izolacji:
 • uzwojeń stojanów,
 • uzwojeń wirników,
 • podpór łożyskowych,
 • układu szczotkowego,
 • głowicy pierścieni ślizgowych,
 • wyznaczanie współczynnika polaryzacji Pl/ absorpcji DAR do 6 kV
 • pomiar rezystancji uzwojeń stojanów i wirników
 • pomiar indukcyjności, impedancji, pojemności
 • pomiar spadków napięć na biegunach głównych, uzwojeniach wzbudzenia, uzwojeniach komutacyjnych, uzwojeniach kompensacyjnych, wycinkach komutatora,
 • sprawdzenie i ewentualna korekta ustawienia strefy neutralnej w maszynach prądu stałego,
 • przeprowadzenie prób napięciowych,
 • Surge Test (do 3kV, test napięciem udarowym, wyznaczenie asymetrii),
 • wykrywanie zwarć międzyzwojowych (za pomocą sond indukcyjnych),
 • test wysokiego napięcia DC przez wbudowaną matrycę przełączającą do 3kV i za pomocą sond pomiarowych do 6kV,
 • pomiar przekładni elektrycznej w silnikach pierścieniowych,
 • próba biegu jałowego,
 • badania termowizyjne (węzłów łożyskowych, uzwojeń, blach pakietu),
 • badania diagnostyczne stanu izolacji uzwojeń silnika metodą obudowy napięcia,
 • pomiar kąta stratności dielektrycznej tg δ,
 • pomiar współczynnika wyładowań niezupełnych WNZ.

W zakresie diagnostyki wibroakustycznej maszyn elektrycznych wirujących przeprowadzamy:

 • pomiar drgań oraz stanu dynamicznego maszyny,
 • analiza częstotliwościowa FFT
 • ocena stanu łożysk tocznych i ślizgowych,
 • diagnostyka rozcentrowania wałów zespołu maszynowego
 • wykrywanie usterek w zespołach maszyn,
 • analiza uszkodzeń wentylatorów,
 • analiza rezonansu własnego maszyn,
 • rejestracja drgań w funkcji czasu (wybieg maszyny),
 • analiza posadowienia maszyny,
 • pomiar poziomu emisji akustycznej.

W zakresie diagnostyki mechanicznej maszyn elektrycznych wirujących przeprowadzamy:

 • pomiar bicia promieniowego komutatora, głowicy pierścieni ślizgowych oraz końcówek wału wirnika,
 • sprawdzenie kalibracji komutatora,
 • sprawdzenie stanu technicznego układu szczotkowego oraz pierścieni ślizgowych głowicy,
 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich połączeń śrubowych,
 • sprawdzenie stanu technicznego śrub skręcających pakiet wirnika/ żelazo czynne/,
 • sprawdzanie stanu technicznego elementów usztywniających uzwojenia wirnika i stojana (kliny żłobkowe, przekładki dystansowe),
 • pomiar szczeliny powietrznej między wirnikiem a stojanem,
 • sprawdzanie prostoliniowości beczki wirnika,
 • pomiar wszystkich elementów węzłów łożyskowych,
 • pomiar luzów i naciągów w łożyskach ślizgowych,
 • sprawdzanie osiowania i poziomowania maszyn (w tym urządzeń ze sprzęgłami VOITHA).

W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzamy szereg czynności serwisowych obejmujących między innymi:

 • osiowanie zespołów maszynowych,
 • korekty posadowień zespołów maszynowych,
 • wyważanie układów wirujących w łożyskach własnych,
 • dopasowania i korekty luzów łożysk ślizgowych,
 • korekty szczelin powietrznych i ustawianie wirników w polu magnetycznym.

W ramach kompleksowych usług diagnostycznych oferujemy między innymi:

 • pomiar przekładni metodą woltomierzową i sprawdzenie grupy połączeń,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • próba wytrzymałości izolacji,
 • próba zasilania podwyższonym napięciem i częstotliwością,
 • próba stanu jałowego,
 • próba zwarcia pomiarowego,
 • pomiar rezystancji uzwojeń metodą mostkową,
 • sprawdzenie działania przełącznika zaczepów,
 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów wchodzących w skład osprzętu kontrolno- pomiarowego oraz zabezpieczającego transformator,
 • sprawdzenie szczelności kadzi i radiatorów (próba ciśnieniowa),
 • badania oleju transformatorowego: zawartości ciał obcych, zawartości wody, napięcia przebicia (kV/2,5 mm), współczynnika stratności dielektrycznej tg δ.

Prace wykonywane w ramach serwisu obejmują między innymi:

 • demontaże i montaże transformatorów w komorach transformatorowych,
 • uszczelnienia kadzi i radiatorów bez opróżniania oleju,
 • łączenie do pracy równoległej.
 • pomiary końcowe.

W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzamy szereg czynności serwisowych, które realizowane są
w miejscu posadowienia maszyn i urządzeń elektrycznych jak również w zakładzie remontowym Spółki.

Prace realizowane są przez wysoko wykwalifikowanych diagnostów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Badania i kryteria oceny pomiarów przeprowadzane są w oparciu o zapisy grup norm ISO 10816,
PN-E-04700, PN-EN IEC 60079,  PN-EN 60076, PN-81/E-4070, PN-EN 60296 oraz w oparciu o wewnętrzne plany kontroli ZPRE Jedlicze” Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji odnośnie diagnostyki, serwisu oraz terminów realizacji udzielają nasi pracownicy w trakcie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

+48 13 437 53 18 do 321
+48 661 342 700
+48 785 992 684
+48 693 478 472
+48 661 611 322
+48 607 393 718
marketing