RODO – Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 o ochronie danych osobowych, którego przepisy dotyczą ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem.

IODO (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – osoba, której głównym obowiązkiem jest sprawdzanie zgodności procedur przyjętych w zakresie danych osobowych przez dane przedsiębiorstwo z wymaganiami rozporządzenia.

Dane osobowe – to dane o osobie fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny,
 • dane o lokalizacji,
 • identyfikator internetowy,
 • innych, pozwalających na identyfikację osoby.

Oprócz danych osobowych, RODO określa również dane dotyczące zdrowia, poglądów politycznych, orientacji seksualnej. Są to dane z kategorii wrażliwych, które powinny być chronione w szczególny sposób.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza każdą czynność, która jest związana z ich użyciem, miedzy innymi poprzez zapisywanie, kopiowanie, przechowywanie, przeglądanie, adaptowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, usuwanie czy niszczenie w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.

W zakresie przetwarzania danych osobowych RODO określa zasady uzyskiwania zgody od osób fizycznych. Do podstawowych zasad należą:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona konkretnemu podmiotowi,
 • oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być sformułowane w sposób prosty, aby jasno wynikała z niego zgoda na przetwarzanie danych,
 • zgoda na przetwarzanie danych musi być dobrowolna,
 • ze zgody musi wynikać cel w jakim został udzielona, miejsce przetwarzania danych, a także okres przez jaki ona obowiązuje,
 • osoba która udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinna zostać poinformowana o tym, kto jest administratorem jej danych osobowych, a także o tym, że istnieje możliwość cofnięcia takiej zgody.

Prawa przysługujące osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zgodnie z art. 13 ust 1, 2 i 3 RODO/GDPR dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o., ul. Kurkowskiego 86; 38-460 Jedlicze.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt: iodo@zpre-jedlicze.com.pl
 3. Dane przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z realizacją naszych usług (realizacją umów) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w tym działań marketingowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest aktualnie obowiązujące prawo.
 5. Odbiorcą lub odbiorcami danych osobowych są zgodnie z obowiązującym prawem podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Zbierane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 7. Zbierane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzane dane wynikające z realizacji usługi (umowy) będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowe realizacji usługi i zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania oraz ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Będzie Pan/Pani powiadomiony(a) o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Podanie ww. danych jest/nie jest* wymogiem ustawowym; w przypadku gdy nie jest obowiązkiem ustawowym jest umowne.
 11. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych, a w przypadku ich nie podania nie będzie możliwe wykonanie usługi (zawarcie umowy).
 12. Pobierane od Pana/Pani dane nie będą poddawane procesowi profilowania.

W związku z powyższym, zgadzam się / nie zgadzam się* na przetwarzanie moich danych w celach określonych powyżej. Oświadczam, że wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i wiem, że mogę ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Dane kontaktowe osoby pełniącej funkcję IODO w ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o.

+48 13 437 53 16
+48 726 267 390
iodo